Villkor för hyra av lokal samt personuppgiftshantering

Alkohol- och drogfri lokal

Inga alkoholhaltiga drycker, eller någon annan typ av droger, får förtäras i lokalen. Med alkoholhaltiga drycker avses drycker med högre alkoholhalt än 2,25 volymprocent, (vilket innebär att lättöl är det starkaste som accepteras).

Det råder rökförbud i alla lokaler. All rökning bör ske utanför tomtgränsen för Princess Hall och Engelska Kyrkan. Fimpar på tomten räknas som nedskräpning.

 

Demokratiska värderingar

Genom undertecknandet av detta kontrakt intygar hyresgästen att denne respekterar demokratiska värderingar och alla människors lika värde. Hyresgästen är skyldig att sanningsenligt uppge verksamhetens innehåll och inriktning. Brott mot denna regel ger hyresvärden rätt att omedelbart häva avtalet utan att betala tillbaka gjorda förskottsbetalningar.

 

Personuppgifter

De personuppgifter som vi samlar in om dig behandlas enligt de lagar och förordningar som gäller vid tidpunkten. Uppgifterna samlas in för att vi ska kunna teckna och fullfölja detta avtal och kommer inte att användas i marknadsföring. Vi kommer aldrig att dela dina personuppgifter med en tredje part, om vi inte är skyldiga att göra så enligt lag.


Hyresvärden sparar och behandlar personuppgifter om dig såsom namn, email, bolagsuppgifter, webb-historik genom kakor och faktureringshistorik. Syftet med en sådan behandling är för att kunna administrera ditt köp, förfrågan eller beställning samt att kunna leverera den tjänst du har beställt.

Hyresgästen kan alltid få information om vilka personuppgifter vi behandlar om denne för att begära rättelse, att vi begränsar behandlingen, göra invändningar eller begära radering av uppgifterna. Detta görs enklast genom att kontakta oss på info@princesshall.se

Personuppgiftsansvarig är hyresvärden.


Force majure

Hyresvärden är inte skyldig att fullgöra sin del av avtalet och kan heller inte bli skadeståndsskyldig om dennes åtaganden inte alls eller endast till onormalt hög kostnad kan utföras på grund av krig eller upplopp, strejk, blockad, brand, ingrepp av offentlig myndighet eller annan därmed jämförlig händelse som hyresvärden inte kunnat påverka eller förutse.
Hyresvärden följer noggrant FVM’s rekommendationer. Ändringar i bokning kan därför ske på kort varsel -
även bokningar gjorda i god tid.

 

Säkerhet

Det är hyresgästens ansvar att upprätthålla säkerheten under hyrestillfället. Hyresgästen ska följa säkerhetsföreskrifter som getts skriftligen och muntligen. Hyresgästen och hyresvärden har ett delat ansvar över brandskyddet under hyrestillfället. Extra viktigt är att följa maxantal personer i respektive lokal och att hålla samtliga utrymningsvägar upplåsta och fria från föremål. Informera era gäster om var utrymningsvägar och brandsläckningsutrustning finns.

 

Övernattning

Övernattning får ej ske i lokalen.

 

Försäkring

Hyresvärdens ansvars- och olycksfallsförsäkring gäller inte för hyresgästens arrangemang/verksamhet. Om ni är en förening/ett företag som hyr och är osäkra över

 

Närvaro

Hyresgästen ska närvara i lokalen den tid som hyresgästens arrangemang pågår.

 

Överlåtelse

Hyresgästen får inte helt eller delvis överlåta hyresavtalet eller upplåta lokalerna till annan utan hyresvärdens skriftliga godkännande.

 

Hyrd lokal

Endast de lokaler och den utrustning som ingår i hyresavtalet, får nyttjas av hyresgästen och dess gäster.

 

Oförutsedda händelser

Hyresgästen ansvarar för att återlämna lokalen i uthyrt skick. Hyresgästen ansvarar även för skador orsakade av hyresgästens besökare. Hyresgästen får inte utföra ändringar i lokalen utan föreningens medgivande. Kontrollera med hyresvärden inför eventuell utsmyckning. Allt som skadas, försvinner eller kostar hyresvärden extra pengar under uthyrningstillfället bekostas av hyresgästen. Dit hör skadad utrustning, golv eller inredning, kostnader från polis/räddningstjänst, extra sophämtning, mm.

 

Förebygga inbrott

Stöldbegärlig egendom ska förvaras inlåst och ej synlig från fönster. Tag med stöldbegärlig egendom först på arrangemangsdagen och ta med den hem samma dag. Mat, dryck, PA-utrustning och annan teknik samt gåvor är attraktiva byten. Förvarar hyresgästen sin egna stöldbegärliga egendom i hyrd lokal under tidpunkter då denne inte själv närvarar, står hyresgästen för hyresvärdens självrisk vid inbrott.

 

Lås

Hyresgästen ansvarar för att dörrar är låsta och fönster stängda och reglade när lokalen lämnas. Hyresgästen ansvarar också för att eventuella skadeförebyggande åtgärder behålls i bruk och står kvar på anvisade platser.

 

Nycklar

Hyresgästen ska förvara nycklar, tags och koder säkert och inte låna ut/lämna ut dem till obehöriga. Vid borttappad nyckel faktureras hyresgästen med faktisk kostnad för nyckel eller hela/delar av låssystem.

 

Städning

Lokalerna ska städas och iordningställas av hyresgästen enligt anvisningar före hyrestidens slut om inte annat skriftligen avtalats. Hyresgästens egendom ska vara bortförd senast vid hyreskontraktets slut om inte annat avtalats. Hyresgästen ska i annat fall ersätta hyresvärden för bortforsling, eventuell deponeringsavgift och avfallsskatt.

 

Miljö och avfall

Hyresgästen förbinder sig att följa hyresvärdens direktiv gällande att minska fastighetens miljöpåverkan samt följa aktuell miljölagstiftning. Hyresgästen är skyldig att använda de avsedda kärlen för sopor samt källsortera enligt hyresvärdens anvisningar. Avfall som det inte finns kärl för, ansvarar hyresgästen för att bortforsla. Eventuella lås på containers ska hållas låsta. Tänk också på brandrisken. Glödande, hett eller självantändande avfall får inte kastas.

 

Tillstånd

Hyresgästen ansvarar för att upprätta nödvändiga tillstånd och redovisningar gentemot Stim och Sami samt ordna tillstånd för offentlig dans, fyrverkerier med mera när det är aktuellt.

 

Deposition

Depositionen återbetalas till hyresgästen vid godkänd efterbesiktning. Om något saknas eller är förstört har hyresvärden rätt att behålla hela eller delar av depositionen för att täcka kostnaderna. Deposition i kronor:
Korttidshyra: 500 kr

Långtidshyra: 1500 kr